На основу члана ЗО. Статута Јавног предузећа "Електропривреда Србије" - Београд (пречишћен
 текст број ЈП ЕПС 12.01.192621/30~16 од 25. маја 2016.године) и Плана оптимизације броја
запослених у ЕПС Групи који је усвојен одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа
«Електропривреда Србије» (ЈП ЕПС 6рој:12.01.З05697/8~16, ад 05. август 2016. године) Надзорни
одбор Јавног предузећа "Електропривреде Србије" - Београд у поступку ванседничног
изјашњавања,дана 30. септембра 2016. године. донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТИМУЛАТИВНОЈ НАКНАДИ ЗА СПОРАЗУМНИ
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

1. у Одлуци о стимулативно] накнади за споразумни престанак радног односа број 12.01.З45129/2~
2016 од 31. августа 2016.године у тачки 2. став 1. подтачка 1. додаје се трећа алинеја која гласи:
- "Запослени који испуњава или ће до краја 2016. године испунити услове за старосну
пензију у складу са чланом 20. у вези члана 19. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 ~одлука УСРС. 84/2004 ~АР. закон,
85/2005, 101/2005 • др. закон. 6312006 ~ одлука УСРС, 5/2009. 107/2009, 101/2010,
I 93/2012,62/2013,108/2013,75/2014 и 142/2014)."
2. У тачки 6. став 1. подтачка 1. додаје се алинеја 1.3. која гласи:
,,1.3 Запослени који испуњава или ће до краја 2016. године испунити услове за старосну пензију у
складу са чланом 20. у вези члана 19. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник
РС". бр. 34/2003, 64/2004 ~одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005· др. закон. 6312006
- одлукаУСРС, 5/2009.107/2009.101/2010.93/2012,62/2013, 108/2913,75/2014 и 142/2014)."
З. Тачке 9. мења се и гласи:
"одлука о исплати стимулативне накнаде запосленима биће реализована у следећим роковима и
та:
• објављивање јавног позива за пријаву запослених за добровољни престанак
радног односа уз исплату стимулативне накнаде на погодан начин који је у
надлежности Сектора за управљање људским ресурсима и Сектора за правне
послове ЈП ЕПС - најкасније до 01. септембра 2016. године; .
~ информисање запослених о свим аспекrима добровољног престанка радног
односа уз исплату стимулативних отпремнина, пружање информација запосленима
о поступку добровольног престанка радног односа уз исплату стимулативних
отпремнина и пружање информација о могућностима за поновно запослење у
складу са програмима Националне службе за запошљавање од стране Групе за
подршку запосленима у сарадњи са Сектором за управљање људским ресурсима
- најкасније до 14. октобра 2016. године.
• рок за подношење пријава по објављеном јавном позиву је у периоду 01.09.•
14.10.2016.годне;
m прикупљање поднетих пријава и понуда обрачунатих износа накнаде, ОДНОСИО
отпремнине и других накнада за сваког запосленог који се пријавио за добровољни
престанак радног односа које спроводи Сектор за управљање ЉУДСКИМ ресурсима
- најкасније до 14. октобра 2016. године,
m издавање сагласности надлежних Извршних директора ЈП ЕПС, односно законског
заступника ЕПС Дистрибуција, Д.О.о. Београд са да~ровољним престанком радног
односа пријављених запослених које прикупља и евидентира Сектор за
управљање људским ресурсима - најкасније до 24. октобра 2016. године,
• ОДЛУЧИВ8њео прихватању, односно одбијању пријава запослених аа споразумни
престанак радног односа уз исплату стимулативне накнаде од стране директора
Послодавца или лица које он овласти уз претходну верификацију испуњености
прописаних услова од стране извршног директора за корпоративне послове ЈП
ЕПС- најкасније до 07. новембра 2016.године,
m подношење жалбе на одлуку - 15 дана од дана достављања одлуке,
- одпучивање по жалби запосленог - до 05.12.2016. године,
m уколико се у току одлучивања о прихватању пријаве запосленог утврди да је
потребно на радном месту на којем ради подносилац пријаве, обучити другог
запосленог ради континуит~та у обављању послова, Послодавац' може одлучити
да запослени има право на исплату стимулативне накнаде али уз услов да остане
да ради још 6 месеци од дана доношења одлуке у циљу обуке другог запосленог,
- раздуживање запослених - до дана престанка раДН9Годноса,
m споразумни престанак радног односа уз исплату накнаде, односно отпремнине и
других накнада са запосленима који се пријаве за престанак радног односа на овај
начин - најкасније до 30.12.2016. године.
- исплата стимулативне накнаде и других припадајућих накнада запосленима којима
престаје радни однос које је у надлежности Сектора за финансИјске послове - У.
року од 30 дана од дана престанка радног односа.
4. Ова одлука о изменама и допунама одлуке о стимулативној накнади за споразумни престанак
радног односа се непосредно примењује у ЈП ЕПС и зависном друштву Оператору дистрибутивног
система "ЕПС Дистрибуција", Д.о.О. Београд.
5. Ради информисања запослених ова одлука се јавно објављује на огласнима таблама у пословним
зградама у седишту Послодавца и пословним зградама на регистровани м адресама огранака
ј Јавног предузећа и Оператора дистрибутивног система, као и адресама рада Техничких центара
ЈП ЕПС, као и на други погодан начин.

Podeli

Уважени господине, в.д.директора ЈП ЕПС,
Обавештавамо вас да је дана 14.09.2016.год.и поред наметнутих нам проблема, одржан Збор запослених у организацији ССР ПД ТЕНТ-Независност и Синдиката ЈП ЕПС-Независност, који је недвосмислено показао јединство и спремност сменских радника Огранка ТЕНТ, да не дозволе игнорисање постојања  другачијег мишљења(осим мишљења Синдиката ЕПС-а)а на којем Ви већ дуже време инсистирате.
- После двочасовне дискусије, Збор запослених је пружио максималну подршку руководству сменског Синдиката и Синдиката ЈП ЕПС-Независност, и дао је задатак да се још једном захтева на разговору са пословодством ЈП ЕПС-а, како би се решили нагомилани проблеми,(како ови који су настали отказивањем КУ за ПД ТЕНТ, тако и они који нам стоје изнад главе услед реструктурирања и реорганизације ЈП ЕПС-а).
- Такође, Збор је инсистирао да се (уколико се у разумном року не створе услови за разговоре са пословодством ЈП ЕПС-а), у сарадњи са Синдикатом ЈП ЕПС-Независност и ГСИЕР-Независност, покрену активности и за друге видове синдикалне борбе, који су нам у складу са законима и међународним конвенцијама на располагању.
- Вашу намеру да заједно са руководством Синдиката ЕПС-а, умањите значај сменског Синдиката у Огранку ТЕНТ-а, а крајњим циљем, вероватно и да га угасите, одговорно тврдимо, нећемо дозволити.
- Овим путем Вас још једном позивамо да нађете време и са нама уговорите састанак, са темама које су овог тренутка веома битне за радну, економску, социјално-финансијску будућност запослених у огранку ТЕНТ(на првом месту сменских радника)који чине окосницу производног процеса ел.енергије у Републици Србији, јер, за Вашу информацију, а по званичном допису(одговору)извршне директорке корпоративних послова ЈП ЕПС-а, не постоји ни један Синдикат који је доказао репрезентативност пред ЈП ЕПС-ом као послодавцем( од извршених статусних промена, а ни пре тога), па самим тим, не постоје никаква ограничења да разговарате са свим постојећим синдикатима у ЈП ЕПС-у,а то налаже и Конвенција бр.98 МОР.
- Ако не покажете разумевање, и као више пута до сада, овај допис не схватите на прави начин, можда ће „сутра“ већ бити касно, ако ствари буду кренуле у правцу у којем ни Ви, а ни ми не бисмо желели.
- Надам се да ћете доћи до правог закључка, да је, осим са руководством Синдиката ЕПС-а, потребно у фази реорганизације и реструктурирања ЈП ЕПС-а, разговарати и чути мишљења и осталих синдиката који постоје у оквиру ЈП ЕПС-а, а на Вама је, да одлучите да ли ћете та мишљења и предлоге(сугестије) прихватити или не.

С поштовањем

ССР ПД ТЕНТ-НЕЗАВИСНОСТ
МИОДРАГ МИЛИВОЈЧЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК

СИНДИКАТ ЈП ЕПС-НЕЗАВИСНОСТ
ДРАГОСЛАВ ЉУБИЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК

Podeli

ДАНА 21.09.2016.ГОД.ОДРЖАНА СУ РОЧИШТА ПО ПИТАЊУ ТУЖБИ ЗА НЕИСПЛАЋЕНИ ДОДАТАК ЗА СМЕНСКИ РАД И ТО:
- У ОБРЕНОВЦУ ПРЕД ДРУГИМ ОПШТИНСКИМ СУДОМ С.Ј.У ОБРЕНОВЦУ :
- ТУЖБА ПО ПРЕДМЕТУ П1 БР.3562/10 МИРОСЛАВ ЋУРЧИН И ОСТАЛИ-ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
- ТУЖБА ПО ПРЕДМЕТУ П1 БР.3559/10 МИЛУТИН ДРАЖИЋ И ОСТАЛИ-ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
- У БЕОГРАДУ ПРЕД ПРВИМ ОПШТИНСКИМ СУДОМ С.Ј.ВОЖДОВАЦ :
- ТУЖБА ПО ПРЕДМЕТУ БР.3314/14 МИЉАН ИГЊАТОВИЋ И ОСТАЛИ-ПРЕДМЕТ ВРАЋЕН НА ПОНОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ ОД СТРАНЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА
- У ОБА ПРЕДМЕТА, ПРЕД ДРУГИМ ОПШТИНСКИМ СУДОМ – С.Ј. У ОБРЕНОВЦУ, ОДРЕЂЕН ЈЕ ЗАСТОЈ У СУЂЕЊУ ДО ИЗЈАШЊАВАЊА ВИСОКОГ КАСАЦИОНОГ  СУДА О      СПОРНОМ ПРАВНОМ ПИТАЊУ ПРИМЕНЕ СТАРОГ  И НОВОГ ЗАКОНА О ПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ОДНОСНО РОКОВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОНАВЉАЊА ПОСТУПКА(30 ИЛИ 60 ДАНА).
- У ПРЕДМЕТУ ПРЕД ПРВИМ ОПШТИНСКИМ СУДОМ У БЕОГРАДУ-С.Ј.ВОЖДОВАЦ, РОЧИШТЕ НИЈЕ ОДРЖАНО ЗБОГ НЕДОЛАСКА СУДИЈЕ.

МИКА ЖИВКОВИЋ

Podeli

21.09.2016 – Obrenovac – M.Curcin, ponavljanje postupka, 11.00 casova

21.09.2016 – Obrenovac – M.Drazic, ponavljanje postupka, 11.15 casova

21.09.2016 – Beograd – M.Ignjatovic, 12.00 casova

28.09.2016 – D. Colakovic i drugi  – Obrenovac, 8.00 casova

30.09.2016 – Z.Krstic i drugi – Obrenovac, 12.45 casova

Podeli

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ, КАО ШТО ЈЕ БИЛО И ПЛАНИРАНО, И УПРКОС ПРОБЛЕМИМА КОЈИ СУ НАС ПРАТИЛИ ТОКОМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА,(А ЗБОГ ЗАБРИНУТОСТИ ПОЈЕДИНИХ ДРЖАВНИХ СТРУКТУРА, КАО И ПОЈЕДИНАЦА ИЗ ЈП ЕПС), ИПАК ЈЕ У СРЕДУ 14.09.2016.ГОДИНЕ ОДРЖАН ЗБОР ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ССР ПД ТЕНТ-НЕЗАВИСНОСТ И СИНДИКАТА  ЈП ЕП С –НЕЗАВИСНОСТ.
ЗБОР ЈЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ПОКАЗАО ЗРЕЛОСТ И РЕШЕНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОГРАНКА ТЕНТ(А ПОСЕБНО СМЕНСКИХ РАДНИКА), ДА НЕ ДОЗВОЛЕ ДА НЕЧИЈА САМОВОЉА И НЕЗНАЊЕ, ОХОЛОСТ И БЕЗОБРАЗЛУК, НАДВЛАДА РАЗУМ КОЈИ ЈОШ УВЕК ПОСТОЈИ У ЉУДИМА КОЈИ ВОЛЕ И ПОШТУЈУ ТЕНТ И ЈП ЕПС.
ПРИСУТНИ СУ СВОЈИМ НЕДВОСМИСЛЕНИМ СТАВОМ ПОКАЗАЛИ ОДЛУЧНОСТ ДА СЕ ИСТРАЈЕ У БОРБИ ПРОТИВ ЈЕДНОУМЉА КОЈЕ ВЕЋ ГОДИНАМА ВЛАДА У РЕДОВИМА СИНДИКАТА ЕПС-А, ЗДУШНО ПОДРЖАВАНОГ ОД СТРАНЕ РУКОВОДСТВА ЈП ЕПС-А, КОЈЕ ЗА СВОЈЕ САГОВОРНИКЕ БИРА ПОЛИТИЧКЕ ИСТОМИШЉЕНИКЕ(ИАКО СУ СЕ ТИ ИСТИ ДРЖАЛИ УЗ СКУТЕ СВАКЕ ДОСАДАШЊЕ ВЛАСТИ).
НАВЕДЕНО РУКОВОДСТВО ЈП ЕПС-А ВЕЋ ДУЖЕ ВРЕМЕ, ИЗБЕГАВА БИЛО КАКВО СУЧЕЉАВАЊЕ И РАЗГОВОР СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ССР ПД ТЕНТ-НЕЗАВИСНОСТ, ЈЕР ЈЕ ОЧИГЛЕДНО, ДА ЈЕ МНОГО ЛАКШЕ ОДГОВАРАТИ НА НАРУЧЕНА ПИТАЊА И ВЕЋ ДОГОВОРЕНЕ ЗАХТЕВЕ(ШТО ЈЕ ДУГОГОДИШЊА ПРАКСА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ПОСЛОВОДСТВА ЈП ЕПС-А И СИНДИКАТА ЕПС-А),НЕГО ИЗАЋИ КАО ПОБЕДНИК ПРОТИВ АРГУМЕНАТА КОЈА ИЗНОСИ ССР ПД ТЕНТ-НЕЗАВИСНОСТ.
ПОСЛЕ ДВОЧАСОВНЕ ДИСКУСИЈЕ, ЗБОР ЗАПОСЛЕНИХ ЈЕ ПРУЖИО МАКСИМАЛНУ ПОДРШКУ РУКОВОДСТВУ СМЕНСКОГ СИНДИКАТА И СИНДИКАТА ЈП ЕПС-НЕЗАВИСНОСТ, И ДАО У ЗАДАТАК ДА СЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ПОЗОВЕ НА РАЗГОВОР ПОСЛОВОДСТВО ЈП ЕПС-А, КАКО БИ СЕ РЕШИЛИ НАГОМИЛАНИ ПРОБЛЕМИ, КАКО ОВИ КОЈИ СУ НАСТАЛИ ОТКАЗИВАЊЕМ КУ ЗА ПД ТЕНТ, ТАКО И ОНИ КОЈИ НАМ СТОЈЕ ИЗНАД ГЛАВЕ УСЛЕД РЕСТРУКТУРИРАЊА И РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈП ЕПС.
ТАКОЂЕ, ЗБОР ЈЕ ИНСИСТИРАО ДА СЕ (УКОЛИКО СЕ У РАЗУМНОМ РОКУ НЕ СТВОРЕ УСЛОВИ ЗА РАЗГОВОРЕ (ПРЕГОВОРЕ) СА ПОСЛОВОДСТВОМ ЈП ЕПС-А), ПОКРЕНУ АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА СИНДИКАТОМ ЈП ЕПС-НЕЗАВИСНОСТ И ГРАНСКИМ СИНДИКАТОМ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ  И РУДАРСТВА-НЕЗАВИСНОСТ(ГС ИЕР-НЕЗАВИСНОСТ) И ЗА ДРУГЕ ВИДОВЕ СИНДИКАЛНЕ БОРБЕ КОЈИ СУ НАМ У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА НА РАСПОЛАГАЊУ.
НАРАВНО, МИ КАО ПРЕДСТАВНИЦИ СМЕНСКИХ РАДНИКА, О ОВИМ ОДЛУКАМА ЋЕМО ОБАВЕСТИТИ РЕЛЕВАНТНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ЉУДЕ У ВРХУ ЈП ЕПС И ВЛАДЕ РС, И ИЗРАЗИТИ СПРЕМНОСТ ДА СВАКОГА ТРЕНУТКА СА ЊИМА ЗАПОЧНЕМО ДИЈАЛОГ!


                                             ССР ПД ТЕНТ-НЕЗАВИСНОСТ

Podeli

Obavestavamo sve clanove SSR PD TENT-NEZAVISNOST i ostale zaposlene u ogranku TENT-JP EPS-a,da ce se dana 14.09.2016. od 10.00 casova na bloku VII (13 m) na TENT-u "A",
u organizaciji SSR PD TENT-NEZAVISNOST i  sindikata JP EPS-NEZAVISNOST, odrzati zbor
zaposlenih, na kojem  ce prisutni biti upoznati o " Razlozima otkazivanja kolektivnog ugovora
za PD TENT i uticaju tog cina na buduci socijalno-ekonomsko-finansijski status zaposlenih u ogranku TENT-JP EPS-a "

Kompletan tekst poziva mozete pogledati ovde >> thumb 101 116

Podeli

Najnovije vesti

 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2022.

  491 pogodakamoderator
   Termini i cene rehabilitacije 2022.>>  Termini i cene rekreacije 2022. >>    *NAPOMENA* Prijave za rehabilitaciju i rekreaciju U SRBIJI vrse se u prostorijamaSindikata smenskih radnika TENT-JP EPS a prijave za rekreaciju VAN GRANICA SRBIJEvrse se u prostori...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ САCТАНАК ТОМАШЕВИЋ

  117 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС, ДА СУ НА ПОЗИВ В.Д.ДИРЕКТОРА ЈП ЕПС-а М.ТОМАШЕВИЋА, ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА МИЉАН ИГЊАТОВИЋ И ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА –КОЛУБАРА НЕЗАВИСНОСТ- М.РАДОВАНОВИЋ ПРИСУСТВОВАЛИ САСТАНКУ ОДРЖАНОМ СА В.Д.ДИРЕКТОРОМ ЈП ЕПС-а М.ТОМАШЕВИ...
 • OBAVESTENJE - PREDMET ZORAN KRSTIC i DRUGI

  79 pogodakamoderator
  U predmetu Zoran Krstić i dr vs EPS, ročište zakazano za 25.02.2022.godine,nije održano usled činjenice da Sud nije mogao da utvrdi da li je punomoćjeza zastupanje EPS od strane njihovog pravnika-uredno ili nije,pošto nije dostavio sve tražene dokaze u tom smislu. Podeli
 • DOPIS VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

  121 pogodakamoderator
  REPUBLIKA SRBIJA VRHOVNI KASACIONI SUD Predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Jasmini Vasović Predsedniku Građanskog odeljenja Dragiši Slijepčeviću Sednici svih sudija Vrhovnog kasacionog suda Uvažena gospođo Vasović, Poštovani gospodine Slijepčeviću, Poštovane sudije Vrhovnog kasacionog suda R...
 • PRESUDA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA LISTA LJUBICIC I DRUGI

  431 pogodakamoderator
  Kompletan tekst presude vrhovnog kasacionog suda,Rev2 262-20,od 27.05.2021.god,lista Dragoslav Ljubičić i drugi mozete pogledati ovde >> Podeli
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - БАЗЕНИ 2021.

  85 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ДА ЋЕ РЕКРЕАЦИЈУ НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ СКЦ-А,МОЋИ ДА КОРИСТЕ ОД 01.11.2021., СВАКЕ СРЕДЕ У ТЕРМИНУ ОД 17:00-18:30 ЧАСОВА ЗА УЛАЗАК ПОНЕТИ ПРОПУСНИЦУ ЗА БАЗЕНЕ. ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС Podeli...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2021.

  193 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИС ЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX" УПИС ТРАЈЕ ДО 01.10.2021.СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР.011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
 • PONUDA PELETA 2021.

  291 pogodakamoderator
  Obavestavaju se clanovi SSR TENT - JP EPS o mogucnosti nabavke peleta na rate za grejnu sezonu 2021./22. godinu, od proizvodjaca ATPSZTR „Svičević“,Prijepolje.Za informacije o ceni,nacinu otplate i roku isporuke pozvati tel. 064/1840853,069/3350000 Podeli
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2021.

  1055 pogodakamoderator
  OBAVESTENJE ZA SVE ZAPOSLENE OGRANKA TENT REHABILITACIJA I REKREACIJA 2021. Prijave za rekreaciju i rehabilitaciju 2021. pocinju 01.04.a zavrsavaju se 23.04.2021. Prijave se mogu popuniti u maticnim sindikalnim organizacijama, sve blize informacije mogu se pronaci u informatorima za rekreac...
 • PRIJAVE - IZJAVE ZA KUPOVINU UGLJA 2021/22.

  1285 pogodakamoderator
  Обавештавамо Вас да је дана 25. јануара 2021.године, вршилац дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, донео Одлуку бр.45380/1-2021 о продаји угља запосленима у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ за зимску сезону 2021/2022. годину. Цене и количине угља кој...
Copyright © 2022 ssr pd tent - nezavisnost. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates