zl1zl2

   ZLATIBOR PONUDA ZA JEDNODNEVNI IZLET

   06.AVGUST 2017.GOD.-NEDELJA

   PROGRAM PUTOVANJA:

POLAZAK IZ OBRENOVCA ISPRED DOMA KULTURE U 6:30H ZA UB

POLAZAK U 07H ISPRED AMSS NA UBU DOLAZAK NA ZLATIBOR OKO 11:00H (SA USPUTNOM PAUZOM)

NA ZLATIBORU ĆEMO SE ZADRŽATI DO 18H, SLOBODNO VREME ZA ŠETNJU, RAZGLEDANJE, ODMOR

POLAZAK ZA UB U 18H DOLAZAK OKO 21:30H NA UB 22H DOLAZAK U OBRENOVAC

CENA ARANŽMANA: 1.500 DINARA DECA DO 7 GOD. GRATIS, OD 07 DO 12 GOD. 700 DIN

U CENU URAČUNAT PREVOZ NA POMENUTU DESTINACIJU

PLAĆANJE DO 03.08.2017.

PRIJAVE U AGENCIJI, NA ADRESI VUKA KARADZIĆA 45 UB, I NA BROJ 063/642-041

Podeli

НАКНАДНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИСИВАЊЕ ПЕЛЕТА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018
(ФИРМА- „АРМA ФЕРТ ПРОДУКТ“ ДОО) МОГУ СЕ ИЗВРШИТИ У ПРОСТОРИЈАМА
ССР ПД ТЕНТ- НЕЗАВИСНОСТ (ТЕНТ-А) ДО 10.07.2017.ГОД.

ССР ПД ТЕНТ - Независност

Podeli

ДИРЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЈП ЕПС - ОГРАНАК ТЕНТ

- ГОРАН ЛУКИЋ

ПРЕДМЕТ : ДОПИС
ДАТУМ      : 30.06.2017.

Поштовани,

Због изузетно високих температура које су ових дана евидентиране на нашој територији, као и  могућих енормнo високих температура у наредном периоду (преко 35ᵒ C), овим путем Вам се обраћамo, како би смо  Вас подсетили да благовремено упозорите своје сараднике да  обезбеде  потпуну
примену чл. 38 тачке 8 ПКУ за ЈП ЕПС, а која се тиче увећања зараде запослених због рада на
високим температурама  (преко 35ᵒ C). >> thumb 101 116

ССР ПД ТЕНТ - Независност

Podeli

Kao jedna od vodećih banaka na tržištu, sa 46 godina uspešnog poslovanja, više od 1.000.000 zadovoljnih
klijenata,
poslovnom mrežom od 205 ekspozitura i preko 260 bankomata širom Srbije, u prilici smo da vam ponudimo:
· Dinarske gotovinske kredite sa rokom otplate do 12 meseci,
· Dinarske gotovinske kredite i kredite za refinansiranje sa rokom otplate do 120 meseci,
· Stambene kredite i kredite za refinansiranje osigurane kod NKOSK sa deviznom klauzulom.

Kompletnu ponudu Komercijalne banke mozete pogledati ovde >> thumb 101 116

Podeli

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - П Е Л Е Т

Обавештавамо чланове ССР ПД ТЕНТ-Независност  да могу извршити набавку пелета путем административне забране под следећим условима :
Буков пелет – Зворник (Република Српска)
-Испоручилац – „АРМA ФЕРТ ПРОДУКТ“ ДОО
-1 тона – 180 евра (средњи курс евра на дан издавања фактуре) са ПДВ-ом, превозом
  и истоваром путем крана на одредиште (АДРЕСА) купца.

- Рок испоруке : 01.07.-30.09.2017. – отплата на 10 полумесечних рата
- *Пријава у просторијама ССР ПД ТЕНТ-Независност (ТЕНТ“А“) до 15.05.2017.

Пелет „Вукић“ – Црвена Јабука
-1 тона – 160 евра – без превоза
-1 тона – 168,10 евра – са превозом (20.836,00 динара по средњем курсу евра на дан 24.03.2017.)
-Корекција могућа у  случају знатног увећања средњег курса евра НБС за последње 2 рате
-Отплата на  12 полумесечних рата
*Пријава најкасније до 31.07.2017. на телефон 065-672-27-69
Рок испоруке по договору са продавцем.

ССР ПД ТЕНТ-Независност

Podeli

СИНДИКАТ ЕПС „ТЕНТ“

11 500 ОБРЕНОВАЦ

Ул. Б. Урошевића Црног 44

 


SINDIKAT EPS TENT

11500 OBRENOVAC

Ul. B. Uroševića Crnog 44

Tel/fax: +381 (0) 11 8162162 e-mail sindikat.tek@eps.rs

Р Е Х А Б И Л И Т А Ц И Ј А 2017.

КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРА

По којима ће се запослени у Огранку ТЕНТ упућивати на рехабилитацију у току 2017.године.

- Право на коришћење рехабилитације имају сви запослени у Огранку ТЕНТ;

- Запослени у једној календарској години може користити рехабилитацију у трајању од 10 дана и коришћење рехабилитације искључује могућност коришћења и рекреације;

- Период коришћења одређених РХ центара биће прецизиран за сваки РХ центар посебно;

- Запослени се при подношењу пријаве опредељује за жељени РХ центар а коначну одлуку о томе у који ће се РХ центар упутити доноси медицина рада;

- Запослени се опредељује за један од понуђених термина који су наведени у овим критеријумима , а коначну одлуку о термину упућивања доноси директор дела Огранка или лице које он овласти (непосредни руководилац) уз уважавање како процеса радатако и жеље , потребе и могућности запосленог;

- Подношење пријаве се врши лично у просторијама матичне синдикалне организације;

- Рок за подношење пријава је 28. април 2017. године;

- Запослени је дужан да пријаву потпише лично и попуни је читко са свим траженим подацима;

- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да медицини рада достави спискове запослених који су се пријавили за рехабилитацију на основу којих ће медицина рада донети одлуку о упућивању сваког запосленог у складу са његовим здравственим потребама;

- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да спискове свих запослених који су се пријавили за рехабилитацију достави директорима Огранка као и директорима делова Огранка како би се благовремено термини коришћења рехабилитације усагласили;

- Директори Огранка и делова Огранка или лица која они овласте , дужни су да у року од 7 дана по добијању спискова из претходног члана , Синдикату ЕПС ТЕНТ Обреновац доставе спискове са потврђеним или измењеним терминима коришћења рехабилитације за сваког запосленог.

- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да служби БЗР достави спискове запослених са терминима у којима им је одобрено коришћење рехабилитације на основу чега се запосленом издаје упут;

- Запослени је дужан да упут преузме лично из службе БЗР најкасније 7 дана пре термина коришћења.

- Запослени је дужан да лично преузме решење за плаћено одсуство из кадровске службе;

- У случају да запослени из неоправданих разлога и без обавештења синдиката напусти РХ центар пре времена у односу на период на који је упућен сноси трошкове у целости за онолико дана колико је раније напустио РХ центар и губи право на коришћење рехабилитације и рекреације у наредне две године;

- Превоз се организује за запослене и то за групе са најмање пет запослених само у терминима који су одређени овим критеријумима. Уколико овај услов није испуњен , запослени трошкове превоза сноси лично без права надокнаде трошкова.

- У трошковима рехабилитације Синдикат ЕПС ТЕНТ за сваког запосленог учествује са 20.000,00 без обзира за који се РХ центар запослени определи. Разлику до пуног износа плаћа запослени отплатом на рате до краја 2017. године.

- Запослени може да пријави и чланове уже породице и у њиховим трошковима учествује 100% са могућношћу отплате на рате до краја 2017.године.

- Запослени не може у своје име коришћење рехабилитације уступити било ком другом лицу.

- Све додатне информације могу се добити у својим синдикалним организацијама:

ТЕНТ А: 011/8754940 , ТЕНТ Б: 011/8721851 , ТЕК: 011/8162162 , ТЕМ:064/8852694

 

РХ ЦЕНТРИ

На основу понуда које су достављене Синдикату ЕПС ТЕНТ од стране РХ центара, као и на основу закључка производно-техничког колегијума ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ од 27.02.2017. год. Заведеним под бр.0301-114988/1-2017 од 01.03.2017. год. запослени се могу пријавити, у складу са својим здравственим потребама, за један од доле наведених РХ центара по истакнутим условима и у наведеним терминима.

Цена подразумева коришћење рехабилитације у двокреветним собама у трајању од 10 дана на бази пуног пансиона и укључени БЕО дан, у цену је урачуната и боравишна такса и осигурање, ОСИМ у Соко бањи где се боравишна такса плаћа на лицу места.Доплате за коришћење једнокреветних соба запослени плаћају у целости.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „МЕРКУР“ ВРЊАЧКА БАЊА

Цена у двокреветној соби 42.150,00

Доплата за једнокреветну: 5.000,00 за 10 дана и резервација за једнокреветну собу запослени врши лично на бр 036/618865 и 036/ 618860 ;

 

10.05.-20.05.

20.05.-30.05.

30.05.-09.06.

09.06.-19.06.

19.06.-29.06.

05.09.-15.09.

15.09.-25.09.

25.09.-05.10.

05.10.-15.10.

15.10.-25.10.

 

 1. РХ ЦЕНТАР БАЊА КОВИЉАЧА- ХОТЕЛ ROYAL“

Цена у двокреветним и трокреветним собама: 39.500,00

Нема могућности доплате за 1/1 собу.

 

08.06.-18.06.

18.06.-28.06.

06.09.-16.09.

16.09.-26.09.

26.09.-06.10.

06.10.-16.10.

16.10.-26.10.

26.10.-05.11

 

 1. ПРОЛОМ БАЊА- ХОТЕЛ „РАДАН“

Цена у двокреветним собама : 39.600,00

Доплата за 1/1 сoбу за десет дана је :13.000,00

 

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

 

 1. ЛУКОВСКА БАЊА – ХОТЕЛ „ЈЕЛАК“ И „КОПАОНИК“

Цена у двокреветним собама : 39.600,00

Доплата за 1/1 собу за десет дана је 15.000,00

У који ће хотел бити корисник смештен зависи од слободног капацитета и не може се унапред бирати

 

01.06.-11.06.

11.06.-21.06.

21.06.-01.07.

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ТЕРМАЛ“ БАЊА ВРДНИК

Цена: 29.800,00

Нема могућности доплате за 1/1 собу.

 

06.06.-16.06.

16.06.-26.06.

26.06.-06.07.

06.07.-16.07.

16.07.-26.07.

26.07.-05.08.

05.08.-15.08.

15.08.-25.08.

25.08.-04.09.

04.09.-14.09.

14.09.-24.09.

 

 1. НИШКА БАЊА – ХОТЕЛ „РАДОН“

Цена у двокреветним собама : 39.300,00

Доплата за 1/1 собу је 9.000,00 за десет дана.

Доплата за апартман је 18.000,00 по особи за десет дана.

01.06.-11.06.

11.06.-21.06.

21.06.-01.07.

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „ГОРЊА ТРЕПЧА“ АТОМСКА БАЊА- ХОТЕЛ „ВУЈАН“

Цена у двокреветној соби: 39.500,00

Доплата за 1/1 је 9.000,00 за 10 дана

 

02.06.-12.06.

12.06.-22.06.

22.06.-02.07.

02.09.-12.09.

12.09.-22.09.

22.09.-02.10.

02.10.-12.10.

12.10.-22.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „ЗЛАТИБОР“ ЧИГОТА

Цена у двокреветној соби: 43.350,00

Доплата за једнокреветну је 4.000,00 за десет дана

 

25.05.-04.06.

02.09.-12.09.

12.09.-22.09.

22.09.-02.10.

02.10.-12.10.

12.10.-22.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ИВАЊИЦА“

Цена у двокреветној соби: 25.030,00

Доплата за једнокреветну је 10.000,00 за 10 дана

 

05.06.-15.06.

15.06.-25.06.

03.09.-13.09.

13.09.-23.09.

23.09.-03.10.

03.10.-13.10.

 

 1. СОКОБАЊА – ХОТЕЛ „БАНБУС“

Цена :29.000,00 + бор.такса на лицу места

Доплата за једнокреветну је :70% од укупне цене за десет дана

 

21.05.-31.05.

31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

 

Podeli

Najnovije vesti

 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2022.

  90 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ - ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИСЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX“ УПИС ТРАЈЕ ДО 20.09.2022. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР. 011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
 • ОБАВЕШТЕЊЕ УГАЉ 2022/23.

  56 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавамо Вас да је дана 03. августа 2022.године,вршилац дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, донео Одлуку бр.499711/1-22 о продаји угља запосленима у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ за зимску сезону 2022/2023. годину. Кол...
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2022.

  752 pogodakamoderator
   Termini i cene rehabilitacije 2022.>>  Termini i cene rekreacije 2022. >>    *NAPOMENA* Prijave za rehabilitaciju i rekreaciju U SRBIJI vrse se u prostorijamaSindikata smenskih radnika TENT-JP EPS a prijave za rekreaciju VAN GRANICA SRBIJEvrse se u prostori...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ САCТАНАК ТОМАШЕВИЋ

  207 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС, ДА СУ НА ПОЗИВ В.Д.ДИРЕКТОРА ЈП ЕПС-а М.ТОМАШЕВИЋА, ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА МИЉАН ИГЊАТОВИЋ И ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА –КОЛУБАРА НЕЗАВИСНОСТ- М.РАДОВАНОВИЋ ПРИСУСТВОВАЛИ САСТАНКУ ОДРЖАНОМ СА В.Д.ДИРЕКТОРОМ ЈП ЕПС-а М.ТОМАШЕВИ...
 • OBAVESTENJE - PREDMET ZORAN KRSTIC i DRUGI

  153 pogodakamoderator
  U predmetu Zoran Krstić i dr vs EPS, ročište zakazano za 25.02.2022.godine,nije održano usled činjenice da Sud nije mogao da utvrdi da li je punomoćjeza zastupanje EPS od strane njihovog pravnika-uredno ili nije,pošto nije dostavio sve tražene dokaze u tom smislu. Podeli
 • DOPIS VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

  182 pogodakamoderator
  REPUBLIKA SRBIJA VRHOVNI KASACIONI SUD Predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Jasmini Vasović Predsedniku Građanskog odeljenja Dragiši Slijepčeviću Sednici svih sudija Vrhovnog kasacionog suda Uvažena gospođo Vasović, Poštovani gospodine Slijepčeviću, Poštovane sudije Vrhovnog kasacionog suda R...
 • PRESUDA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA LISTA LJUBICIC I DRUGI

  513 pogodakamoderator
  Kompletan tekst presude vrhovnog kasacionog suda,Rev2 262-20,od 27.05.2021.god,lista Dragoslav Ljubičić i drugi mozete pogledati ovde >> Podeli
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - БАЗЕНИ 2021.

  131 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ДА ЋЕ РЕКРЕАЦИЈУ НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ СКЦ-А,МОЋИ ДА КОРИСТЕ ОД 01.11.2021., СВАКЕ СРЕДЕ У ТЕРМИНУ ОД 17:00-18:30 ЧАСОВА ЗА УЛАЗАК ПОНЕТИ ПРОПУСНИЦУ ЗА БАЗЕНЕ. ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС Podeli...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2021.

  251 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИС ЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX" УПИС ТРАЈЕ ДО 01.10.2021.СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР.011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
 • PONUDA PELETA 2021.

  346 pogodakamoderator
  Obavestavaju se clanovi SSR TENT - JP EPS o mogucnosti nabavke peleta na rate za grejnu sezonu 2021./22. godinu, od proizvodjaca ATPSZTR „Svičević“,Prijepolje.Za informacije o ceni,nacinu otplate i roku isporuke pozvati tel. 064/1840853,069/3350000 Podeli
Copyright © 2022 ssr pd tent - nezavisnost. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates