Kao jedna od vodećih banaka na tržištu, sa 46 godina uspešnog poslovanja, više od 1.000.000 zadovoljnih
klijenata,
poslovnom mrežom od 205 ekspozitura i preko 260 bankomata širom Srbije, u prilici smo da vam ponudimo:
· Dinarske gotovinske kredite sa rokom otplate do 12 meseci,
· Dinarske gotovinske kredite i kredite za refinansiranje sa rokom otplate do 120 meseci,
· Stambene kredite i kredite za refinansiranje osigurane kod NKOSK sa deviznom klauzulom.

Kompletnu ponudu Komercijalne banke mozete pogledati ovde >> thumb 101 116

Podeli

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - П Е Л Е Т

Обавештавамо чланове ССР ПД ТЕНТ-Независност  да могу извршити набавку пелета путем административне забране под следећим условима :
Буков пелет – Зворник (Република Српска)
-Испоручилац – „АРМA ФЕРТ ПРОДУКТ“ ДОО
-1 тона – 180 евра (средњи курс евра на дан издавања фактуре) са ПДВ-ом, превозом
  и истоваром путем крана на одредиште (АДРЕСА) купца.

- Рок испоруке : 01.07.-30.09.2017. – отплата на 10 полумесечних рата
- *Пријава у просторијама ССР ПД ТЕНТ-Независност (ТЕНТ“А“) до 15.05.2017.

Пелет „Вукић“ – Црвена Јабука
-1 тона – 160 евра – без превоза
-1 тона – 168,10 евра – са превозом (20.836,00 динара по средњем курсу евра на дан 24.03.2017.)
-Корекција могућа у  случају знатног увећања средњег курса евра НБС за последње 2 рате
-Отплата на  12 полумесечних рата
*Пријава најкасније до 31.07.2017. на телефон 065-672-27-69
Рок испоруке по договору са продавцем.

ССР ПД ТЕНТ-Независност

Podeli

СИНДИКАТ ЕПС „ТЕНТ“

11 500 ОБРЕНОВАЦ

Ул. Б. Урошевића Црног 44

 


SINDIKAT EPS TENT

11500 OBRENOVAC

Ul. B. Uroševića Crnog 44

Tel/fax: +381 (0) 11 8162162 e-mail sindikat.tek@eps.rs

Р Е Х А Б И Л И Т А Ц И Ј А 2017.

КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРА

По којима ће се запослени у Огранку ТЕНТ упућивати на рехабилитацију у току 2017.године.

- Право на коришћење рехабилитације имају сви запослени у Огранку ТЕНТ;

- Запослени у једној календарској години може користити рехабилитацију у трајању од 10 дана и коришћење рехабилитације искључује могућност коришћења и рекреације;

- Период коришћења одређених РХ центара биће прецизиран за сваки РХ центар посебно;

- Запослени се при подношењу пријаве опредељује за жељени РХ центар а коначну одлуку о томе у који ће се РХ центар упутити доноси медицина рада;

- Запослени се опредељује за један од понуђених термина који су наведени у овим критеријумима , а коначну одлуку о термину упућивања доноси директор дела Огранка или лице које он овласти (непосредни руководилац) уз уважавање како процеса радатако и жеље , потребе и могућности запосленог;

- Подношење пријаве се врши лично у просторијама матичне синдикалне организације;

- Рок за подношење пријава је 28. април 2017. године;

- Запослени је дужан да пријаву потпише лично и попуни је читко са свим траженим подацима;

- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да медицини рада достави спискове запослених који су се пријавили за рехабилитацију на основу којих ће медицина рада донети одлуку о упућивању сваког запосленог у складу са његовим здравственим потребама;

- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да спискове свих запослених који су се пријавили за рехабилитацију достави директорима Огранка као и директорима делова Огранка како би се благовремено термини коришћења рехабилитације усагласили;

- Директори Огранка и делова Огранка или лица која они овласте , дужни су да у року од 7 дана по добијању спискова из претходног члана , Синдикату ЕПС ТЕНТ Обреновац доставе спискове са потврђеним или измењеним терминима коришћења рехабилитације за сваког запосленог.

- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да служби БЗР достави спискове запослених са терминима у којима им је одобрено коришћење рехабилитације на основу чега се запосленом издаје упут;

- Запослени је дужан да упут преузме лично из службе БЗР најкасније 7 дана пре термина коришћења.

- Запослени је дужан да лично преузме решење за плаћено одсуство из кадровске службе;

- У случају да запослени из неоправданих разлога и без обавештења синдиката напусти РХ центар пре времена у односу на период на који је упућен сноси трошкове у целости за онолико дана колико је раније напустио РХ центар и губи право на коришћење рехабилитације и рекреације у наредне две године;

- Превоз се организује за запослене и то за групе са најмање пет запослених само у терминима који су одређени овим критеријумима. Уколико овај услов није испуњен , запослени трошкове превоза сноси лично без права надокнаде трошкова.

- У трошковима рехабилитације Синдикат ЕПС ТЕНТ за сваког запосленог учествује са 20.000,00 без обзира за који се РХ центар запослени определи. Разлику до пуног износа плаћа запослени отплатом на рате до краја 2017. године.

- Запослени може да пријави и чланове уже породице и у њиховим трошковима учествује 100% са могућношћу отплате на рате до краја 2017.године.

- Запослени не може у своје име коришћење рехабилитације уступити било ком другом лицу.

- Све додатне информације могу се добити у својим синдикалним организацијама:

ТЕНТ А: 011/8754940 , ТЕНТ Б: 011/8721851 , ТЕК: 011/8162162 , ТЕМ:064/8852694

 

РХ ЦЕНТРИ

На основу понуда које су достављене Синдикату ЕПС ТЕНТ од стране РХ центара, као и на основу закључка производно-техничког колегијума ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ од 27.02.2017. год. Заведеним под бр.0301-114988/1-2017 од 01.03.2017. год. запослени се могу пријавити, у складу са својим здравственим потребама, за један од доле наведених РХ центара по истакнутим условима и у наведеним терминима.

Цена подразумева коришћење рехабилитације у двокреветним собама у трајању од 10 дана на бази пуног пансиона и укључени БЕО дан, у цену је урачуната и боравишна такса и осигурање, ОСИМ у Соко бањи где се боравишна такса плаћа на лицу места.Доплате за коришћење једнокреветних соба запослени плаћају у целости.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „МЕРКУР“ ВРЊАЧКА БАЊА

Цена у двокреветној соби 42.150,00

Доплата за једнокреветну: 5.000,00 за 10 дана и резервација за једнокреветну собу запослени врши лично на бр 036/618865 и 036/ 618860 ;

 

10.05.-20.05.

20.05.-30.05.

30.05.-09.06.

09.06.-19.06.

19.06.-29.06.

05.09.-15.09.

15.09.-25.09.

25.09.-05.10.

05.10.-15.10.

15.10.-25.10.

 

 1. РХ ЦЕНТАР БАЊА КОВИЉАЧА- ХОТЕЛ ROYAL“

Цена у двокреветним и трокреветним собама: 39.500,00

Нема могућности доплате за 1/1 собу.

 

08.06.-18.06.

18.06.-28.06.

06.09.-16.09.

16.09.-26.09.

26.09.-06.10.

06.10.-16.10.

16.10.-26.10.

26.10.-05.11

 

 1. ПРОЛОМ БАЊА- ХОТЕЛ „РАДАН“

Цена у двокреветним собама : 39.600,00

Доплата за 1/1 сoбу за десет дана је :13.000,00

 

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

 

 1. ЛУКОВСКА БАЊА – ХОТЕЛ „ЈЕЛАК“ И „КОПАОНИК“

Цена у двокреветним собама : 39.600,00

Доплата за 1/1 собу за десет дана је 15.000,00

У који ће хотел бити корисник смештен зависи од слободног капацитета и не може се унапред бирати

 

01.06.-11.06.

11.06.-21.06.

21.06.-01.07.

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ТЕРМАЛ“ БАЊА ВРДНИК

Цена: 29.800,00

Нема могућности доплате за 1/1 собу.

 

06.06.-16.06.

16.06.-26.06.

26.06.-06.07.

06.07.-16.07.

16.07.-26.07.

26.07.-05.08.

05.08.-15.08.

15.08.-25.08.

25.08.-04.09.

04.09.-14.09.

14.09.-24.09.

 

 1. НИШКА БАЊА – ХОТЕЛ „РАДОН“

Цена у двокреветним собама : 39.300,00

Доплата за 1/1 собу је 9.000,00 за десет дана.

Доплата за апартман је 18.000,00 по особи за десет дана.

01.06.-11.06.

11.06.-21.06.

21.06.-01.07.

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „ГОРЊА ТРЕПЧА“ АТОМСКА БАЊА- ХОТЕЛ „ВУЈАН“

Цена у двокреветној соби: 39.500,00

Доплата за 1/1 је 9.000,00 за 10 дана

 

02.06.-12.06.

12.06.-22.06.

22.06.-02.07.

02.09.-12.09.

12.09.-22.09.

22.09.-02.10.

02.10.-12.10.

12.10.-22.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „ЗЛАТИБОР“ ЧИГОТА

Цена у двокреветној соби: 43.350,00

Доплата за једнокреветну је 4.000,00 за десет дана

 

25.05.-04.06.

02.09.-12.09.

12.09.-22.09.

22.09.-02.10.

02.10.-12.10.

12.10.-22.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ИВАЊИЦА“

Цена у двокреветној соби: 25.030,00

Доплата за једнокреветну је 10.000,00 за 10 дана

 

05.06.-15.06.

15.06.-25.06.

03.09.-13.09.

13.09.-23.09.

23.09.-03.10.

03.10.-13.10.

 

 1. СОКОБАЊА – ХОТЕЛ „БАНБУС“

Цена :29.000,00 + бор.такса на лицу места

Доплата за једнокреветну је :70% од укупне цене за десет дана

 

21.05.-31.05.

31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

 

Podeli

СИНДИКАТ ЕПС „ТЕНТ“

11 500 ОБРЕНОВАЦ

Ул. Б. Урошевића Црног 44

 

SINDIKAT EPS TENT

11500 OBRENOVAC

Ul. B. Uroševića Crnog 44

Tel/fax: +381 (0) 11 8162162 e-mail sindikat.tek@eps.rs

Р Е К Р Е А Ц И Ј А 2017.

КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРЕ ПО КОЈИМА ЋЕ СЕ ЗАПОСЛЕНИ ОГРАНКА ТЕНТ УПУЋИВАТИ НА РЕКРЕАЦИЈУ У ТОКУ 2017.ГОДИНЕ

 

 • Право на коришћење рекреације имају сви запослени у Огранку ТЕНТ.

 • Запослени који користи рекреацију не може у истој години користити и рехабилитацију.

 • Програм рекреације ће се одвијати у периоду мај-октобар 2017.године у складу са расположивим смештајним капацитетима.

 • Подношење пријаве се врши лично у просторијама синдикалне организације којој запослени припада, или на којој је лоциран.

 • Запослени се изјашњава и опредељује за одређену дестинацију, као и за термин коришћења рекреације, али коначну одлуку о терминима упућивања доносе директори Огранка ТЕНТ и директори делова Огранака ТЕНТ или лица која они овласте (непосредни руководиоци), уз уважавање процеса рада, као и жеље и могућности запослених.

 • Термини коришћења, као и рок за подношење пријава истакнут је за сваку дестинацију посебно у овом информатору.

 • Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да спискове запослених који се пријаве за рекреацију достави надлежним службама како би се благовремено обавила процедура неопходна за одобравање плаћеног одсуства запосленог.

 • У случају да запослени из неоправданих разлога и без обавештења синдиката напусти објекат пре времена у односу на период на који је упућен сноси трошкове рекреације у целокупном износу за онолико дана колико је раније напустио и губи право коришћења и рекреације и рехабилитације у наредне две године;

 • Превоз се организује искључиво за запослене у унапред утврђеним терминима, за дестинације у Србији и то за најмање пет запослених.

 • У трошковима рекреације Синдикат ЕПС ТЕНТ учествује са 15.000,00 за сваког запосленог без обзира за коју се дестинацију запослени определи.

 • Запослени могу да пријаве и чланове уже породицеза коришћење рекреације и њихове трошкове сносе у целости, са могућношћу плаћања до краја 2017.год.

 • За чланове уже породице неће бити организованог превоза.

 • Запослени не може коришћење рекреације на своје име уступити било ком другом лицу.

 • Све додатне информације се могу добити на телефоне: Синдикат ТЕНТ: 011/8754-940, Синдикат ТЕК:011/8162-162, Синдикат ТЕМ : 064/8852694

 

На основу понуда које су достављене Синдикату ЕПС ТЕНТ од стране туристичких центара запослени се могу определити за један од наведених центара по истакнутим условима.

 

 1. ГРЧКА – БАНБУС ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ( www.banbus.co.rs )

БУДВА : ХОТЕЛ „БАНБУС“

Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције Банбус да изаберу термин и дестинацију коју желе у Грчкој или Будви. Рок за пријављивање није ограничен а зависи од попуњености капацитета.

Неопходно је да запослени ЛИЧНО, одласком у агенцију, или путем телефона 011/3625555, изврше предрезервацију жељене дестинације. Агенција ће Синдикату ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију коју је запослени извршио, а на основу чега ће синдикат послати овлашћеном лицу (непосредном руководиоцу) податке о запосленом са захтевом да им се одобри плаћено одсуство. Запослени лично прибавља сагласност за плаћено одсуство и доставља га кадровској служби како би му се издало решење о плаћеном одусуству а истовремено и туристичкој агенцији потврдила резервација.

 1. ЧАЊ – ХОТЕЛ БАБОВИЋ

Запослени могу у складу са понудом Хотела „Бабовић“ да изаберу термин из понуде. Рок за пријављивање није ограничен а зависи од попуњености капацитета.Неопходно је да запослени ЛИЧНО, позивом на број 0038269584834  изврше предрезервацју жељеног термина и одређене смештајне јединице на основу чега ће Хотел „Бабовић“ Синдикату ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију коју је запослени извршио, а на основу чега ће синдикат послати овлашћеном лицу (непосредном руководиоцу) податке о запосленом са захтевом да им се одобри плаћено одсуство. Запослени лично прибавља сагласност за плаћено одсуство и доставља га кадровској служби како би му се издало решење о плаћеном одусуству а истовремено и Хотелу „Бабовић“ потврдила резервација.

Смештајни капацитети и понуда хотела се могу погледати на сајту хотела www.hotelbabovic.me

 1. СОКОБАЊА – ХОТЕЛ „БАНБУС“

Цена: 27.000,00

 • Цена обухвата: смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона, 1 улазница за базен Соко терме, 3 излета до Озрена, Wifi, промена пешкира сваког другог дана,а постељине на 5 дана .

 • Доплата за 1/1 собу износи 70% од цене аранжмана

Попуст за децу:

 • До 2 године гратис

 • Деца од 2-7 године која деле лежај са једним од родитеља у двокреветној соби имају попуст од 50%

 • Деца од 2-7 година која користе сопствени лежај имају попуст од 30%

Термини:

21.05.-31.05.

31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

 

Рок за пријављивање до краја априла 2017.године.

 1. СОКО БАЊА – АПАРТМАНИ КАСКАДЕ И ПАНОНИЈА

Цена :28.700,00

Цена обухвата смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона са боравишном таксом

Смештај је у двокреветним, трокреветним и четворокреветним апартманима.

Термини:

21.05.-31.05.

31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

 

Рок за пријављивање до краја априла 2017.године.

 1. ВРЊАЧКА БАЊА- ХОТЕЛ БОРЈАК

реновиран хотел – собе двокреветне и трокреветне

Цена :28.000,00

Термини:

09.06.-19.06.

19.06.-29.06.

29.06.-09.07.

09.07.-19.07.

19.07.-29.07.

29.07.-08.08.

08.08.-18.08.

18.08.-28.08.

05.09.-15.09.

15.09.-25.09.

25.09.05.10.

05.10.-15.10.

 

Рок за пријављивање до краја априла 2017.године.

 1. ЗЛАТИБОР- АПАРТМАНИ „МИНА“

Апартмани се налазе на 100м од Хотела „Мона“

Цена :28.000,00

Цена обухвата смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона – шведски сто, са боравишном таксом.

Нема могућности једнокреветних соба.

Апартмани су комплетно опремљени са кухињом и у склопу виле се налази и базен чије је коришћење укључено у цену.

Термини:

25.05.-04.06.

04.06.-14.06.

14.06.-24.06.

24.06.-04.07.

04.07.-14.07.

14.07.-24.07.

24.07.-03.08.

03.08.-13.08.

13.08.-23.08.

23.08.-02.09.

02.09.-12.09.

12.09.-22.09.

22.09.-02.10.

02.10.-12.10.

Рок за пријављивање до краја априла 2017.године.

 1. ИВАЊИЦА

Цена: у двокреветној соби : 20.580,00

У једнокреветној соби : 30.580,00

Попусти за децу:

 • Деца до 3 године не плаћају

 • Деца од 3 до 12 година у заједничком лежају имају попоуст од 50 %

 • Деца од 3 до 12 година у посебном лежају имају попуст од 25%

Термини:

05.06.-15.06.

15.06.-25.06.

25.06.-05.07.

05.07.-15.07.

15.07.-25.07.

25.07.-04.08.

04.08.-14.08.

14.08.-24.08.

24.08.-03.09.

03.09.-13.09.

13.09.-23.09.

23.09.-03.10.

03.10.-13.10.

 

Рок за пријављивање до краја априла 2017.године.

Podeli

Обавештење члановима

Синдиката Сменских Радника ПД ТЕНТ - Независност

На основу расписане рекреације и рехабилитације за 2017.г. од стране синдиката ЕПС-ТЕНТ, обавештавамо чланове ССР ПД ТЕНТ- Независност да пријаве могу преузети (попунити) у просторијама сменског синдиката ( ТЕНТ,,А,, - ТЕНТ,,Б,, - ТЕК), где ће бити упознати са целокупном процедуром спровођења истих.

Детаљније информације могу се добити на телефоне:

 • 8726-977 или 11-804.

 • Циско: 713-087

ССР ПД ТЕНТ

-Независност-

Podeli

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
СИНДИКАТ СМЕНСКИХ РАДНИКА ПД ТЕНТ-НЕЗАВИСНОСТ ПОТПИСИВАЊЕМ УГОВОРА
СА ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЈЕ ОБЕЗБЕДИО МОГУЋНОСТ
ПЛАЋАЊА АРАНЖМАНА ЗА ЛЕТОВАЊЕ 2017.ГОДИНЕ НА РАТЕ ПУТЕМ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ.
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПОВОЉНОСТИ И ПОПУСТА

- ЛОК. 11/804 –
 
АGENCIJE (KLIKNITE NA NAZIV AGENCIJE DA VIDITE PONUDU) :
OKTOPOD TRAVEL - BEZ UVEĆANJA MESEČNIH RATA, BEZ UČEŠĆA SA 10% POPUSTA
TURISTTRADE – 30% UČEŠĆA, SA 7% POPUSTA
GRAND TOURS – 30% UČEŠĆA, SA 10% POPUSTA
SOLE AZUR CELOKUPAN IZNOS NA 9 MESEČNIH RATA
DOMINO TRAVEL – SUBAGENTURA SVIH TUR.AGENCIJA
VUJOVIĆ TRAVEL – SUBAGENTURA SVIH TUR.AGENCIJA
ROBINSON TRAVEL , FLY FLY TRAVEL, EUROTURS I DRUGE TURISTIČKE AGENCIJE
SPECIJALNI POPUST ZA ČLANOVE SINDIKATA KOD SLEDEĆIH AGENCIJA
BANBUS CELOKUPAN IZNOS ARANŽMANA NA RATE BEZ UVEĆANJA DO DECEMBRA
2017.GODINE
PLANA TOURS CELOKUPAN IZNOS ARANŽMANA NA RATE BEZ UVEĆANJA DO DECEMBRA
2017.GODINE
SANI TRADE TOURS CELOKUPAN IZNOS ARANŽMANA DO DECEMBRA TEKUĆE GODINE
BEZ UVEĆANJA SA 10% POPUSTA
FUDEKS INTERNACIONAL CELOKUPAN IZNOS ARANŽMANA NA RATE DO DECEMBRA
2017.GOD.BEZ UČEŠĆA I BEZ UVEĆANJA SA POPUSTIMA IZ KATALOGA
RELAX INTERNACIONAL 30% UČEŠĆA NA 6 MESEČNIH RATA SA POPUSTIMA IZ
KATALOGA (OD 5-30%)

SSR PD TENT-NEZAVISNOST

Podeli

Najnovije vesti

 • ОБАВЕШТЕЊЕ БАЗЕНИ 2024.

  33 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКАДА СЕ РЕКРЕАЦИЈА НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ СКЦ-А,ЗБОГ ПРЕСТАНКА ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ ЗАВРШАВА 01.04.2024. ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС Podeli
 • PONUDA ADDIKO BANKE 2024

  73 pogodakamoderator
  Detalje specijalne ponude Addiko banke za clanove Sindikata Smenskih Radnika TENT mozete pogledati klikom na  Podeli
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2024.

  436 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ ОГРАНКА ТЕНТ РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2024.године Пријаве за рекреацију и рехабилитацију у 2024. години почињу 11.03.2024.године а завршавају се11.04.2024.године. Право на пријаву рехабилитације имају искључиво запослени(без трећих лица-чланова породице). ...
 • OBAVESTENJE OGNJEN BOJKOVIC

  136 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС ДА ЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС НА ПРЕДЛОГ ДЕЛА ЧЛАНОВА СИНДИКАТА, ДОНЕО ОДЛУКУ ДАНОВЧАНА СРЕДСТВА (400.000,00 ДИНАРА) НАМЕЊЕНА ЗА КУПОВИНУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА, УПЛАТИ У ХУМАНИТ...
 • PONUDA - ZEPTER PROGRAM

  259 pogodakamoderator
  Posebna ponuda za članove smenskog sindikata: Kompletan Zepter program na 24 polumesečne rate. Kvalitet, a ne predrasude.  Cene sa odredjenim popustima su mnogo niže nego što mislite.  Priuštite sebi i porodici vrhunske proizvode za svakodnevnu upotrebu. Posebno aktuelni prečišći...
 • REHABILITACIJA I REKREACIJA 2023.

  1081 pogodakamoderator
  Postovane kolege,U prilogu se nalaza spiskovi zaposlenih kojima je odobreno koriscenje rekreacijei rehabilitacije za 2023.godinu.Moze doci do promene termina,jer jos uvek nismo dobili potvrde iz svih rekreacionih i rehabilitacionih centara.Molimo poentere i sefove sluzbi da se za svaki nar...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗБОР 12.04.2023.

  204 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е У СРЕДУ 12.04.2023.ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ СКУПШТИНА СИНДИКАТА СМЕНСКИХРАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС У САЛИ НА 13м БЛОК 7. НАКОН СКУПШТИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ ЗБОР ЧЛАНОВА СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА, ПОВОДОМ АКТУЕЛНИХДЕШАВАЊА У ЈП ЕПС-у.ПОЗИВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА ДА...
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2023.

  1437 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТЕЊЕЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ ОГРАНКА ТЕНТ РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2023.године Пријаве за рекреацију и рехабилитацију у 2023. години почињу 21.03.2023.године а завршавају се 21.04.2023.године. Право на пријаву рехабилитације имају искључиво запослени(без трећих лица-чланова...
 • OKUPLJANJE ISPRED KASACIONOG SUDA 22.02.2023.

  185 pogodakamoderator
  Rukovodstvo Sindikata Smenskih Radnika –TENT JP EPS podržava okupljanje ispred Kasacionog Suda u Beogradu koje organizuje Dragoslav Ljubičić, i poziva sve zainteresovane zaposlene da uzmu učešće u okupljanju. Министарство унутрашњих послова Полицијска управа за град БеоградБулевар Деспота Сте...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2022.

  290 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ - ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИСЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX“ УПИС ТРАЈЕ ДО 20.09.2022. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР. 011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
Copyright © 2024 ssr pd tent - nezavisnost. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates