Поштовани чланови ССР ПД ТЕНТ-Независност. Сви чланови који су до сада имали чланску карту библиотеке  „Влада Аксентијевић“ чланарина је уплаћена и за 2015. годину. Они чланови ССР ПД ТЕНТ-Независност  који до сада ниу имали чланску карту а желе да се учлане , потребно је да се јаве у Синдикат.'

Podeli

 

NAČIN OBRAČUNA UMANJENJA ZARADA

Sudjenje odloženo za 30. decembarDanas, 10.11.2014. u Osnovnom sudu u Obrenovcu sa početkom u 09:00 h bilo je zakazano ročište za grupu Vasiljević i ostali, a po tužbi za neisplaćenu nadoknadu za smenski rad . Rasprava nije održana zbog opštepoznatog štrajka advokata. Nova rasprava zakazana je za 30.12.2014. u 09:00 h. Na današnjem zakazanom ročištu bio je prisutan veliki broj članova sindikata, čime smo pokazali koiko smo zainteresovani da se ovaj problem napokon reši. Pozivaju se svi članovi koji se nalaze na ovoj listi kao i ostali zainteresovani da dođu 30.12.2014. godine na novo zakazano ročište. 

 

Podeli

Poštovane kolege, smenski radnici. Nakon višegodišnje borbe i intezivnih kontakata sa mnogobrojnim državnim i nevladinim institutucijama u pokušaju da dokažemo da radimo u smenskom radu i da nam pripada nadoknada za takav rad . Uspeli smo da dobijemo konačno priznanje Vrhovnog kasacionog suda da naš rad jeste smenski rad.

Naše aktivnosti su se ogledale najpre u pribavljanju stručnog mišljenja reprezentativnih institucija koje su uvidom u pravne forme i konkretnu organizaciju radnog vremena u PD TENT-u donele stručno mišljenje  o tome da se u našem slučaju radi o turnusu - najtežem obliku smenskog rada. 

Te dokaze kao i mnogobrojna pravna mišljenja smo prosleđivali na sve adrese i sve institucije koje bi svojim utivcajem mogle doprineti dokazivanju da je belo - belo , da naš rad jeste smenski. Ljubičić i Živković su tim povodom sa mnogobrojnim dokazima posetili  kancelariju zaštitnika građana  15.11.2013. godine. Više o tome smo pisali tada i možete pogledati na ovom linki http://ssrpdtent.org/22-ljubicic-i-zivkovic-kod-zastitnika-graqdana

Sve vreme smo i u kontaktu sa kolegama sa Želznica Srbije koje su takođe u višegodišnjem dokazivanju  da je ovaj način rada jeste smenski rad. Ta saradnja je u mnogome doprinosi našoj borbi i donosi obostranu korist u razmeni iskustava i podataka.

U nastavku možete pogledati stav Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa smenskim radom.

 

 • Rad po vremenskom redosledu 12 (rad) - 24 (odmor) - 12 (rad) - 48 (odmor) koji se u stvarnosti kontinuirano obavlja iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu ima karakter smenskog rada, a ne preraspodele radnog vremena.

Obrazloženje:

Da li se rad na železnici (i još nekim privrednim delatnostima) po unapred utvrđenom rasporedu 12 časova rada - 24 časa odmora - 12 časova rada - 48 časova odmora smatra smenskim radom i ili se problem rešava kroz preraspodelu radnog vremena; da li u prvom slučaju zaposleni ima pravo na uvećanje zarade po članu 108. stav 1. tačka 2. Zakona o radu ili nema. Spor se osim činjeničnog pitanja (da li je takav rad vrednovan u skladu sa zakonom, opštim aktom - pravilnikom i ugovorom o radu) svodi i na tumačenje (značenje) pravila o smenskom radu.

 

Apelacioni sud u Novom Sadu i Apelacioni sud u Nišu u pogledu kvalifikacije rada po izraženom vremenskom rasporedu koji je kontinuiran i redovan iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, iz godine u godinu usvajaju tužbene zahteve i tuženo javno preduzeće obavezuju da tužiocima na ime uvećane zarade za rad po smenama u periodu 2009-2012. godina isplate novčanu sumu od 22% od osnovne zarade, kao razliku do 26% (4% od osnovne zarade priznato je opštim aktom). Oni smatraju da se u tumačenju pojma "smenskog rada", koga zakon ne definiše mora poći od direktive EU 2003/88/EC po kome je smenski rad definisan kao način organizacije rada u kome radnici menjaju jedni druge na istom radnom mestu u skladu sa određenim obrascem, uključujući obrazac rotiranja koji može biti neprekidan ili sa prekidima (kontinuiran ili diskontinuiran) iziskujući potrebu da radnik radi u različito vreme tokom određenog perioda dana ili noći; da se turnus u svom jezičkom značenju izjednačava sa smenskim radom (per turnum po redu, redom). S obzirom da se pod turnusom podrazumeva utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao radeći naizmenično i smenjujući se između ova dva pojma nema nikakve razlike i predstavljaju sinonime.

 

Apelacioni sud u Beogradu sudi suprotno od izraženog stanovišta (za razliku od prethodna dva apelaciona suda koji usvajaju tužbene zahteve kod istog činjeničnog stanja on tužbene zahteve odbija) smatrajući da se tumačenjem Kolektivnog ugovora tuženog iz 2002. godine može zaključiti da je smenski rad vrednovan kroz osnovnu zaradu (koeficijent posla koji sadrži složenost, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu za obavljanje posla). Svoj stav zasniva na odluci Ustavnog suda Srbije u kojoj je navedeno: "što se tiče navoda o povredi prava na pravičnu naknadu za rad Ustavni sud nalazi da se podnosioci ustavne žalbe u suštini žale na pogrešnu primenu materijalnog prava, a s tim u vezi konstatuje da su i prvostepeni i drugostepeni sud osporene odluke zasnovali na pravnom shvatanju da rad podnosilaca ustavne žalbe kod tuženog poslodavca nije organizovan u smenama već da je u pitanju rad zasnovan na preraspodeli radnog vremena u smislu člana 57. Zakona o radu. Polazeći od toga da je odredbama ZOR koji reguliše pitanje radnog vremena predviđeno da poslodavac jedino odlučuje o tome kako će radno vreme odnosno radna nedelja biti organizovana zaključak redovnih sudova da nema smenskog rada u situaciji gde se radi duže od punog radnog vremena potom u zavisnosti od toga rad obavlja od 7 do 19 časova ili od 19 do 7 časova, zaposlenima sleduje jedan odnosno dva slobodna dana da bi narednog dana opet radili duže od punog radnog vremena odnosno da u konkretnom slučaju nema konktinuirane promene smena iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju ili posle određenog broja radnih dana, po oceni Ustavnog suda zasniva se na ustavno-pravnoj prihvatljivoj primeni materijalnog prava zbog čega je Ustavni sud u ovom delu ustavnu žalbu odbacio".

 

Imajući u vidu da je Ustavni sud odbacio ustavnu žalbu (nije sudio u meritumu) i da nije imao u vidu pomenutu direktivu, Vrhovni kasacioni sud smatra da Ustavni sud nije zauzeo izričit stav u pogledu pravne prirode (kvalifikacije) rada zaposlenih koji se odvija kontinuirano po unapred utvrđenom redosledu u višemesečnom trajanju.

 

Od dva potpuno oprečna stava Građansko odeljenje se opredelilo za stanovište izraženo u presudama Apelacionog suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Nišu, između ostalog, i odbacivanjem posebnih revizija gde su tužbeni zahtevi pravnosnažno usvojeni. Ključni argument za definisanje smenskog rada je direktiva Evropske unije, koja nije izvor prava, ali njena sadržina pomaže u tumačenju (objašnjenju) pojma smenskog rada koji naši zakoni ne sadrže (izmenjeni Zakon o radu smenski rad je definisao u skladu sa direktivom).

 

Dakle, kada se zaposleni na istom poslu smenjuju prema unapred utvrđenom redosledu radi se o smenskom radu, a ne preraspodeli radnog vremena.

Između smenskog rada i preraspodele radnog vremena postoje suštinske razlike.

 

Preraspodela radnog vremena se vrši kad to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršavanja određenog posla u utvrđenim rokovima (član 57. Zakona o radu). Priroda delatnosti je razlog za preraspodelu kod sezonskih poslova (građevinarstvo, turizam, proizvodnja toplotne energije, poljoprivreda, šumarstvo i druge oblasti rada u kojima postoje periodi pojačane aktivnosti u sezoni ili manje aktivnosti (vansezona). Organizacija rada može biti razlog za preraspodelu kod povećanog obima posla (iznenadnog ili ne očekivanog), što u konkretnom slučaju ne stoji. Jasno je samo po sebi da bolje korišćenje sredstava rada ili racionalnije korišćenje radnog vremena ili izvršenja određenih poslova u utvrđenim rokovima nisu razlozi koji bi kod delatnosti železnice ukazivali da se radi o preraspodeli radnog vremena. I na kraju sama činjenica da je smenski rad delimično priznat u opštem aktu ukazuje da se problem mora sagledati i rešavati u skladu sa pravilima o smenskom radu i uvećanoj zaradi, a ne u skladu sa pravilima o preraspodeli radnog vremena.

Da li je opštim aktom ili ugovorom o radu taj rad vrednovan osnovnim koeficijentom ili nije, predstavlja činjenično pitanje u koje se Vrhovni kasacioni sud ne upušta.

(Pravni stav Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, usvojen na sednici od 23.9.2014. godine)

 

Podeli

Predsednik Sindikata EPS Nezavisnost Dragoslav Ljubičić i predsednik Sindikata Smenskih Radnika PD TENT – Nezavisnost, Miodrag Milivojčević su od 07-09 oktobara 2014.  učestvovali na okruglom stolu u organizaciji EPSU - Evropske federacije sindikata javnih službi. Okrugli sto je organizovan u Baru gde su prisustvovali svi značajni sindikati iz regiona.

Osnovni cilј sastanka bio  je:

 • Informisanje o dešavanjima u Evropskoj energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope, problemima  koji opterećuju  socijalni dijalog u oblasti energetike, informisanje o  socijalnim  akcionim planovima i  pratećim aktivnostima u oblasti energetike,
 • Sprovođenje Memoranduma o razumijevanju o socijalnim aspektima Ugovora o energetici u  jugoistočnoj  Evropi,
 • razmatranje strategije zajedničkog sindikalnog delovanja iz oblasti  snabevanja energijom i investicijama,
 • unapređenje evropskog socijalnog dijaloga iz oblasti električne energije i sektora gasa,
 • unapređenje kolektivnog pregovaeranja u regionu,
 • planiranje budućih aktivnosti i sindikalne saradnje u jugoistočnoj Evropi 

Podeli

Konstitutivna sednica Glavnog odbora Sindikata smenskih radnika PD TENT – Nezavisnost  održana ja 02.10.2014. godine u prostorijama podružnice A. Na sednici su verifikovani mandati članova Glavnog odbora:

 • Mika Živković - ŽT
 • Miroslav Paunović - ŽT
 • Branko Krsmanović– Proizvodnja A
 • Milan Ilić - Proizvodnja A
 • Nenad Glišić - Proizvodnja B
 • Zoran Ilić  - Proizvodnja B      
 • Mileta Savković - TEK
 • Želјko Sinđelić - TEK

Za predsednika Glavnog odbora u novom sazivu imenovan je Branko Krsmanović, a redosled sledećih predsednika  biće naknado utvrđen.

Konstitutivna sednica Skupštine Sindikata smenskih radnika PD TENT – Nezavisnost  održana ja 03.10.2014. Na 13. metara na TENT-u A. Na sednici je verifikovan mandat predsednika Skupštine SSR PD TENT – Nezavisnost kao i članova Skupštine:

Miodrag Milivojčević – Predsednik

Železnički transport

 • Aleksandar Đuričić
 • Milјan Ignjatović
 • Saša Đorđević
 • Andreja Vasilјević
 • Slobodan Voštić
 • Milutin Lukić
 • Srđan Tokodi
 • Pera Živanović

Proizvodnja A

 • Slavolјub Joksić
 • Dragiša Spasov
 • Vlastimir Miković
 • Slaviša Petrić
 • Dragan Stančić
 • Ljubiša Maksimović
 • Vladimir Pavlović

Proizvodnja B

 • Milosav Đurđević                                                                                
 • Ljubiša Kostić
 • Rodolјub Stanišić 

TEK          

 • Dejan Simić
 • Srećko Blagojević

Na sednici je svečano izvršena primopredaja dužnosti između  bivšeg predsednika Skupštine Dragoslava Ljubičića i novoizabranog predsednika Miodraga Milivojčevića.

Miodrag Milivojčević  predsednik Skupštine SSR PD TENT-a – Nezavisnost najpre se upoznao sa članovima Skupštine. Potom je dao svoje viđenje rada sindikata u prethodnom periodu i očekivanja, poziciju i način fukcionisanja u periodu koji je pred nama.

Dragoslav Ljubičić je podneo iscrpan izveštaj o radu Sindikata od osnivanja do danas. Skupštini  je predočio saznanja u vezi sa kretanjem procesa restruktuiranja i svojinske transformacije našeg preduzeća. Ukazao je na opasnosti koje prete radnim mestima članova sindikata.

Milivojčević je ukratko predočio okvirni plan za zaštitu radnih mesta sindikalnim delovanjem i dao smernice aktivistima.

Aleksandar Đurićić je podneo izveštaj o radu Fonda solidarnosti. Predsednik Nadzornog odbora Milovan Ivanković podneo je finansijski izveštaj SSR PD TENT-a – Nezavisnost za prethodnu godinu.

Imenovani su i novi članovi Upravnog odbora Fonda solidarnosti i Statutarnog odbora:

Fond solidarnosti:

 • Miković Vlastimir – Proizvodnja A
 • Ignjatović Miljan – Železnički Transport
 • Prčetić Marko – TEK
 • Ilčić Zoran – Proizvodnja B

Statutarni odbor :

 • Slavoljub  Joksić – Proizvodnja A
 • Lukić Milutin – ŽT
 • Rodoljub Stanišić – B
 • Srećko Blagojević - TEK

Podeli

Najnovije vesti

 • ОБАВЕШТЕЊЕ БАЗЕНИ 2024.

  158 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКАДА СЕ РЕКРЕАЦИЈА НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ СКЦ-А,ЗБОГ ПРЕСТАНКА ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ ЗАВРШАВА 01.04.2024. ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС Podeli
 • PONUDA ADDIKO BANKE 2024

  187 pogodakamoderator
  Detalje specijalne ponude Addiko banke za clanove Sindikata Smenskih Radnika TENT mozete pogledati klikom na  Podeli
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2024.

  1028 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ ОГРАНКА ТЕНТ РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2024.године Пријаве за рекреацију и рехабилитацију у 2024. години почињу 11.03.2024.године а завршавају се11.04.2024.године. Право на пријаву рехабилитације имају искључиво запослени(без трећих лица-чланова породице). ...
 • OBAVESTENJE OGNJEN BOJKOVIC

  265 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС ДА ЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС НА ПРЕДЛОГ ДЕЛА ЧЛАНОВА СИНДИКАТА, ДОНЕО ОДЛУКУ ДАНОВЧАНА СРЕДСТВА (400.000,00 ДИНАРА) НАМЕЊЕНА ЗА КУПОВИНУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА, УПЛАТИ У ХУМАНИТ...
 • PONUDA - ZEPTER PROGRAM

  336 pogodakamoderator
  Posebna ponuda za članove smenskog sindikata: Kompletan Zepter program na 24 polumesečne rate. Kvalitet, a ne predrasude.  Cene sa odredjenim popustima su mnogo niže nego što mislite.  Priuštite sebi i porodici vrhunske proizvode za svakodnevnu upotrebu. Posebno aktuelni prečišći...
 • REHABILITACIJA I REKREACIJA 2023.

  1206 pogodakamoderator
  Postovane kolege,U prilogu se nalaza spiskovi zaposlenih kojima je odobreno koriscenje rekreacijei rehabilitacije za 2023.godinu.Moze doci do promene termina,jer jos uvek nismo dobili potvrde iz svih rekreacionih i rehabilitacionih centara.Molimo poentere i sefove sluzbi da se za svaki nar...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗБОР 12.04.2023.

  273 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е У СРЕДУ 12.04.2023.ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ СКУПШТИНА СИНДИКАТА СМЕНСКИХРАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС У САЛИ НА 13м БЛОК 7. НАКОН СКУПШТИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ ЗБОР ЧЛАНОВА СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА, ПОВОДОМ АКТУЕЛНИХДЕШАВАЊА У ЈП ЕПС-у.ПОЗИВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА ДА...
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2023.

  1497 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТЕЊЕЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ ОГРАНКА ТЕНТ РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2023.године Пријаве за рекреацију и рехабилитацију у 2023. години почињу 21.03.2023.године а завршавају се 21.04.2023.године. Право на пријаву рехабилитације имају искључиво запослени(без трећих лица-чланова...
 • OKUPLJANJE ISPRED KASACIONOG SUDA 22.02.2023.

  244 pogodakamoderator
  Rukovodstvo Sindikata Smenskih Radnika –TENT JP EPS podržava okupljanje ispred Kasacionog Suda u Beogradu koje organizuje Dragoslav Ljubičić, i poziva sve zainteresovane zaposlene da uzmu učešće u okupljanju. Министарство унутрашњих послова Полицијска управа за град БеоградБулевар Деспота Сте...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2022.

  346 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ - ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИСЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX“ УПИС ТРАЈЕ ДО 20.09.2022. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР. 011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
Copyright © 2024 ssr pd tent - nezavisnost. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates