СИНДИКАТ ЕПС „ТЕНТ“

11 500 ОБРЕНОВАЦ

Ул. Б. Урошевића Црног 44

 


SINDIKAT EPS TENT

11500 OBRENOVAC

Ul. B. Uroševića Crnog 44

Tel/fax: +381 (0) 11 8162162 e-mail sindikat.tek@eps.rs

Р Е Х А Б И Л И Т А Ц И Ј А 2017.

КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРА

По којима ће се запослени у Огранку ТЕНТ упућивати на рехабилитацију у току 2017.године.

- Право на коришћење рехабилитације имају сви запослени у Огранку ТЕНТ;

- Запослени у једној календарској години може користити рехабилитацију у трајању од 10 дана и коришћење рехабилитације искључује могућност коришћења и рекреације;

- Период коришћења одређених РХ центара биће прецизиран за сваки РХ центар посебно;

- Запослени се при подношењу пријаве опредељује за жељени РХ центар а коначну одлуку о томе у који ће се РХ центар упутити доноси медицина рада;

- Запослени се опредељује за један од понуђених термина који су наведени у овим критеријумима , а коначну одлуку о термину упућивања доноси директор дела Огранка или лице које он овласти (непосредни руководилац) уз уважавање како процеса радатако и жеље , потребе и могућности запосленог;

- Подношење пријаве се врши лично у просторијама матичне синдикалне организације;

- Рок за подношење пријава је 28. април 2017. године;

- Запослени је дужан да пријаву потпише лично и попуни је читко са свим траженим подацима;

- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да медицини рада достави спискове запослених који су се пријавили за рехабилитацију на основу којих ће медицина рада донети одлуку о упућивању сваког запосленог у складу са његовим здравственим потребама;

- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да спискове свих запослених који су се пријавили за рехабилитацију достави директорима Огранка као и директорима делова Огранка како би се благовремено термини коришћења рехабилитације усагласили;

- Директори Огранка и делова Огранка или лица која они овласте , дужни су да у року од 7 дана по добијању спискова из претходног члана , Синдикату ЕПС ТЕНТ Обреновац доставе спискове са потврђеним или измењеним терминима коришћења рехабилитације за сваког запосленог.

- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да служби БЗР достави спискове запослених са терминима у којима им је одобрено коришћење рехабилитације на основу чега се запосленом издаје упут;

- Запослени је дужан да упут преузме лично из службе БЗР најкасније 7 дана пре термина коришћења.

- Запослени је дужан да лично преузме решење за плаћено одсуство из кадровске службе;

- У случају да запослени из неоправданих разлога и без обавештења синдиката напусти РХ центар пре времена у односу на период на који је упућен сноси трошкове у целости за онолико дана колико је раније напустио РХ центар и губи право на коришћење рехабилитације и рекреације у наредне две године;

- Превоз се организује за запослене и то за групе са најмање пет запослених само у терминима који су одређени овим критеријумима. Уколико овај услов није испуњен , запослени трошкове превоза сноси лично без права надокнаде трошкова.

- У трошковима рехабилитације Синдикат ЕПС ТЕНТ за сваког запосленог учествује са 20.000,00 без обзира за који се РХ центар запослени определи. Разлику до пуног износа плаћа запослени отплатом на рате до краја 2017. године.

- Запослени може да пријави и чланове уже породице и у њиховим трошковима учествује 100% са могућношћу отплате на рате до краја 2017.године.

- Запослени не може у своје име коришћење рехабилитације уступити било ком другом лицу.

- Све додатне информације могу се добити у својим синдикалним организацијама:

ТЕНТ А: 011/8754940 , ТЕНТ Б: 011/8721851 , ТЕК: 011/8162162 , ТЕМ:064/8852694

 

РХ ЦЕНТРИ

На основу понуда које су достављене Синдикату ЕПС ТЕНТ од стране РХ центара, као и на основу закључка производно-техничког колегијума ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ од 27.02.2017. год. Заведеним под бр.0301-114988/1-2017 од 01.03.2017. год. запослени се могу пријавити, у складу са својим здравственим потребама, за један од доле наведених РХ центара по истакнутим условима и у наведеним терминима.

Цена подразумева коришћење рехабилитације у двокреветним собама у трајању од 10 дана на бази пуног пансиона и укључени БЕО дан, у цену је урачуната и боравишна такса и осигурање, ОСИМ у Соко бањи где се боравишна такса плаћа на лицу места.Доплате за коришћење једнокреветних соба запослени плаћају у целости.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „МЕРКУР“ ВРЊАЧКА БАЊА

Цена у двокреветној соби 42.150,00

Доплата за једнокреветну: 5.000,00 за 10 дана и резервација за једнокреветну собу запослени врши лично на бр 036/618865 и 036/ 618860 ;

 

10.05.-20.05.

20.05.-30.05.

30.05.-09.06.

09.06.-19.06.

19.06.-29.06.

05.09.-15.09.

15.09.-25.09.

25.09.-05.10.

05.10.-15.10.

15.10.-25.10.

 

 1. РХ ЦЕНТАР БАЊА КОВИЉАЧА- ХОТЕЛ ROYAL“

Цена у двокреветним и трокреветним собама: 39.500,00

Нема могућности доплате за 1/1 собу.

 

08.06.-18.06.

18.06.-28.06.

06.09.-16.09.

16.09.-26.09.

26.09.-06.10.

06.10.-16.10.

16.10.-26.10.

26.10.-05.11

 

 1. ПРОЛОМ БАЊА- ХОТЕЛ „РАДАН“

Цена у двокреветним собама : 39.600,00

Доплата за 1/1 сoбу за десет дана је :13.000,00

 

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

 

 1. ЛУКОВСКА БАЊА – ХОТЕЛ „ЈЕЛАК“ И „КОПАОНИК“

Цена у двокреветним собама : 39.600,00

Доплата за 1/1 собу за десет дана је 15.000,00

У који ће хотел бити корисник смештен зависи од слободног капацитета и не може се унапред бирати

 

01.06.-11.06.

11.06.-21.06.

21.06.-01.07.

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ТЕРМАЛ“ БАЊА ВРДНИК

Цена: 29.800,00

Нема могућности доплате за 1/1 собу.

 

06.06.-16.06.

16.06.-26.06.

26.06.-06.07.

06.07.-16.07.

16.07.-26.07.

26.07.-05.08.

05.08.-15.08.

15.08.-25.08.

25.08.-04.09.

04.09.-14.09.

14.09.-24.09.

 

 1. НИШКА БАЊА – ХОТЕЛ „РАДОН“

Цена у двокреветним собама : 39.300,00

Доплата за 1/1 собу је 9.000,00 за десет дана.

Доплата за апартман је 18.000,00 по особи за десет дана.

01.06.-11.06.

11.06.-21.06.

21.06.-01.07.

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „ГОРЊА ТРЕПЧА“ АТОМСКА БАЊА- ХОТЕЛ „ВУЈАН“

Цена у двокреветној соби: 39.500,00

Доплата за 1/1 је 9.000,00 за 10 дана

 

02.06.-12.06.

12.06.-22.06.

22.06.-02.07.

02.09.-12.09.

12.09.-22.09.

22.09.-02.10.

02.10.-12.10.

12.10.-22.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „ЗЛАТИБОР“ ЧИГОТА

Цена у двокреветној соби: 43.350,00

Доплата за једнокреветну је 4.000,00 за десет дана

 

25.05.-04.06.

02.09.-12.09.

12.09.-22.09.

22.09.-02.10.

02.10.-12.10.

12.10.-22.10.

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ИВАЊИЦА“

Цена у двокреветној соби: 25.030,00

Доплата за једнокреветну је 10.000,00 за 10 дана

 

05.06.-15.06.

15.06.-25.06.

03.09.-13.09.

13.09.-23.09.

23.09.-03.10.

03.10.-13.10.

 

 1. СОКОБАЊА – ХОТЕЛ „БАНБУС“

Цена :29.000,00 + бор.такса на лицу места

Доплата за једнокреветну је :70% од укупне цене за десет дана

 

21.05.-31.05.

31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

 

Podeli

Najnovije vesti

 • ОБАВЕШТЕЊЕ БАЗЕНИ 2024.

  86 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКАДА СЕ РЕКРЕАЦИЈА НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ СКЦ-А,ЗБОГ ПРЕСТАНКА ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ ЗАВРШАВА 01.04.2024. ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС Podeli
 • PONUDA ADDIKO BANKE 2024

  114 pogodakamoderator
  Detalje specijalne ponude Addiko banke za clanove Sindikata Smenskih Radnika TENT mozete pogledati klikom na  Podeli
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2024.

  682 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ ОГРАНКА ТЕНТ РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2024.године Пријаве за рекреацију и рехабилитацију у 2024. години почињу 11.03.2024.године а завршавају се11.04.2024.године. Право на пријаву рехабилитације имају искључиво запослени(без трећих лица-чланова породице). ...
 • OBAVESTENJE OGNJEN BOJKOVIC

  176 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС ДА ЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС НА ПРЕДЛОГ ДЕЛА ЧЛАНОВА СИНДИКАТА, ДОНЕО ОДЛУКУ ДАНОВЧАНА СРЕДСТВА (400.000,00 ДИНАРА) НАМЕЊЕНА ЗА КУПОВИНУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА, УПЛАТИ У ХУМАНИТ...
 • PONUDA - ZEPTER PROGRAM

  289 pogodakamoderator
  Posebna ponuda za članove smenskog sindikata: Kompletan Zepter program na 24 polumesečne rate. Kvalitet, a ne predrasude.  Cene sa odredjenim popustima su mnogo niže nego što mislite.  Priuštite sebi i porodici vrhunske proizvode za svakodnevnu upotrebu. Posebno aktuelni prečišći...
 • REHABILITACIJA I REKREACIJA 2023.

  1126 pogodakamoderator
  Postovane kolege,U prilogu se nalaza spiskovi zaposlenih kojima je odobreno koriscenje rekreacijei rehabilitacije za 2023.godinu.Moze doci do promene termina,jer jos uvek nismo dobili potvrde iz svih rekreacionih i rehabilitacionih centara.Molimo poentere i sefove sluzbi da se za svaki nar...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗБОР 12.04.2023.

  224 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е У СРЕДУ 12.04.2023.ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ СКУПШТИНА СИНДИКАТА СМЕНСКИХРАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС У САЛИ НА 13м БЛОК 7. НАКОН СКУПШТИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ ЗБОР ЧЛАНОВА СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА, ПОВОДОМ АКТУЕЛНИХДЕШАВАЊА У ЈП ЕПС-у.ПОЗИВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА ДА...
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2023.

  1457 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТЕЊЕЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ ОГРАНКА ТЕНТ РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2023.године Пријаве за рекреацију и рехабилитацију у 2023. години почињу 21.03.2023.године а завршавају се 21.04.2023.године. Право на пријаву рехабилитације имају искључиво запослени(без трећих лица-чланова...
 • OKUPLJANJE ISPRED KASACIONOG SUDA 22.02.2023.

  208 pogodakamoderator
  Rukovodstvo Sindikata Smenskih Radnika –TENT JP EPS podržava okupljanje ispred Kasacionog Suda u Beogradu koje organizuje Dragoslav Ljubičić, i poziva sve zainteresovane zaposlene da uzmu učešće u okupljanju. Министарство унутрашњих послова Полицијска управа за град БеоградБулевар Деспота Сте...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2022.

  310 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ - ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИСЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX“ УПИС ТРАЈЕ ДО 20.09.2022. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР. 011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
Copyright © 2024 ssr pd tent - nezavisnost. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates